PRÁVNÍ SDĚLENÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. INFORMACE O DRŽITELI

V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 ze dne 11. června o službě informační společnosti a elektronickém obchodu, jsou níže uvedena identifikační údaje držitele:

Web:

http://www.bralo.es

Držitel:

BRALO, S.A.

Sídlo:

C/ Milanos 12, 28320, PINTO, MADRID

DIČ:

A78105822

Telefon:

916928285

Emailová adresa:

bralo@bralo.es

Registrační data

Reg. Obchodní rejstřík v Madridu č. 3, svazek 332, ob. 301, list 54, č. 62245.3, Zápis 1º A – 78.105.822
 1. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ

Každá osoba, která vstoupí na webovou stránku společnosti BRALO bude považována za Uživatele. Uživatel souhlasí s tím, že bude používat webové stránky a služby poskytované prostřednictvím těchto stránek v souladu se zákonem, morálkou, dobrými zvyky a veřejným pořádkem a s tímto ustanovením. V důsledku toho je zakázáno používat webovou stránku pro nezákonné účely a/nebo účely, které jsou v rozporu s tímto ustanovením, které vedou k porušování práv a/nebo zájmům třetích stran, nebo pro ty účely, které by mohly jakýmkoliv způsobem webovou stránku poškodit nebo bránit jejímu normálnímu provozu nebo provozu dostupných služeb.

Použití webu a služeb, které poskytuje znamená plné bezvýhradné a platné přijetí každého z uvedených ustanovení v poslední aktualizované verzi tohoto Právního sdělení, uživatel si musí být vědom důležitosti čtení těchto podmínek při každé návštěvě webových stránek.

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zdrojový kód, grafické návrhy, obrázky, fotografie, videa, zvukové záznamy, animace, software, texty, stejně jako informace a obsah shromážděné na webových stránkách jsou chráněny španělskými právními předpisy, které se týkají duševního a průmyslového vlastnictví společnosti BRALO nebo jejích licenčních poskytovatelů. Není povolena částečná ani úplná reprodukce a/nebo publikace webových stránek, ani jejich počítačové zpracování, distribuce, šíření, úpravy, změna nebo dekompilace, nebo jiná právně uznatelná práva majitele bez jeho předchozího písemného souhlasu. Uživatel může materiál, který se objeví na webových stránkách, používat výlučně a pouze k soukromým a osobním účelům, využití pro jakékoli komerční účely nebo k nezákonné činnosti je zakázáno. Veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena společnosti BRALO a jejím licenčním poskytovatelům, kteří zajistí plnění výše uvedených podmínek, jakož i řádné využívání obsahu webových stránek, přičemž pokud dojde k jakékoli občanské nebo trestní činnosti, v případě porušení těchto práv nese plnou odpovědnost uživatel.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BRALO se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů, kteří vstupují na tuto webovou stránku a/nebo využívají jakoukoli z jejích služeb. Používáním webových stránek a/nebo využíváním služeb nabízených společností BRALO uživatel souhlasí s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a souhlas s tím, že jeho osobní data budou zpracována tak, jak je stanoveno. Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky mohou obsahovat i odkazy na jiné webové stránky, tyto Zásady ochrany osobních údajů se však nevztahují na ostatní společnosti nebo organizace, na které mohou stránky odkazovat. Společnost BRALO nekontroluje obsah webových stránek třetích stran a nenese žádnou zodpovědnost za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách.

 1. OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÍ

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, (GDPR), vám nabízíme následující informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, která nám poskytujete:

 • Kdo zodpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

BRALO

Naše data jsou uvedena v horní části tohoto prohlášení.

 • Poskytnuté informace nám umožňují poskytovat a fakturovat naše služby a produkty.

 • Pokud nám udělíte souhlas, můžeme vaše data zpracovat také proto, abychom vám mohli zasílat informace o produktech, službách a činnosti.

 • Jak dlouho údaje uchováváme?

Osobní data uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou. To znamená, že je používáme jen po dobu, kdy zákazník využívá naše služby, nebo pokud si přeje dostávat informace.

 • Jaké máme oprávnění ke zpracování vašich údajů?

Právním základem pro zpracování vašich dat jsou souhlasy, které nám poskytnete.

(Osoby mladší 16 let) Rozumí se, že informace, které byly zaslány osobami mladšími šestnácti let byly zaslány se souhlasem jejich právního zástupce. Pokud tomu tak není, právní zástupce nás musí co nejdřív vyrozumět.

 • Komu údaje předáváme?

Data nebudou předána třetí straně, pokud to nebude vyžadovat zákon nebo pokud to nebude nutné pro cíl zpracování.

 • Každý má právo získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

 • Osoby, kterých se to týká mají právo na přístup k osobním údajům, mohou zažádat o opravu nepřesných údajů nebo o vymazání údajů, mimo jiné, pokud nejsou údaje nutné pro účel, kvůli kterému byly shromážděny.

 • Za určitých okolností mohou dotčené osoby požádat o omezení zpracování osobních údajů, v tomto případě je budeme uchovávat jen po dobu nutnou k uplatnění nebo obhajobě nároků.

 • Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s konkrétní situací může dotyčná osoba vznést námitky proti zpracování svých údajů. V takovém případě přestaneme s jejich zpracováním s výjimkou naléhavých právních důvodů nebo kvůli zpracování či obhajobě možných nároků.

 • Dotyčné osoby mají právo také na přenositelnost svých dat.

 • Dotyčné osoby mají také právo podat stížnost kompetentním kontrolním orgánům

 • Jak můžete uplatňovat svá práva?

Pošlete nám dopis s kopií dokumentu a opatřete ho naší adresou nebo e-mailovou adresou (které jsou uvedeny na začátku tohoto Právního prohlášení.)

 • Jak získáváme vaše data?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od dotyčné osoby, která zaručuje, že poskytnuté informace jsou pravdivé, a že nám zodpovědně oznámí případné změny. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, abychom mohli poskytnout požadovanou službu.

 • Jaké údaje zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme jsou z následujících kategorií:

 • Identifikační údaje

 • Poštovní a elektronické adresy.

 • Další údaje z našich formulářů.

Údaje jsou omezené vzhledem k tomu, že zpracováváme pouze údaje potřebné pro poskytování našich služeb a správu naší činnosti.

 1. JAKÁ JSOU NAŠE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ?

Aplikujeme bezpečnostní opatření stanovená v článku 32 GDPR, proto jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření zajišťující úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům zpracování dat, které provádíme, a mechanismů, které nám umožňují zaručit důvěryhodnost, integritu, dostupnost a trvalou spolehlivost systémů a služeb zpracování.

Některými z těchto opatření jsou:

 • Informace o zpracování osobních údajů.

 • Pravidelné zálohování.

 • Kontrola přístupu k údajům.

 • Pravidelné procesy ověřování, evaluací a hodnocení.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

BRALO se s největší možnou péčí snaží o to, aby byly údaje a informace na webové stránce neustále aktualizovány. Nezaručuje a nezodpovídá a za přesnost a aktualizaci obsahu webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoli tento obsah upravit. Společnost BRALO nezodpovídá za informace, které lze získat prostřednictvím odkazů na webové stránce.

Obchodní vztahy mezi zákazníky se řídí obecnými podmínkami, které by v případě potřeby stanovila společnost BRALO v konkrétním dokumentu s tímto účelem, případě konkrétní dohodou mezi zákazníky.

 1. INFORMAČNÍ POLITIKA A REKLAMA

Společnost BRALO se tímto zavazuje, že nebude šířit klamavou reklamu. Formální nebo číselné chyby, které se mohou objevit v různých částech webových stránek, které mohou vzniknout v důsledku údržby a/nebo neúplné aktualizace poskytovaných informací, nejsou považovány za klamavou reklamu. Společnost BRALO se v důsledku tohoto ustanovení v této části zavazuje opravit chybu, jakmile se o ní dozví.

Společnost BRALO se zavazuje, že nebude zasílat obchodní sdělení, aniž by je identifikovala v souladu s ustanovením zákona 34/2002 o službě informační společnosti a elektronickém obchodu. V souladu s tímto nebudou veškeré informace zaslané zákazníkům společnosti BRALO považovány za komerční sdělení za předpokladu, že jejich cílem bude udržení stávajícího smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností BRALO, stejně tak plnění informačních úkolů a jiných činností, které se týkají služeb objednaných zákazníkem.

 1. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ JURISDIKCE A PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

Používání této webové stránky znamená úplné přijetí podmínek tohoto právního sdělení. Toto právní sdělení a veškeré vztahy mezi společností BRALO a uživatelem webových stránek a jejich služeb se budou řídit dle ustanovení španělských právních předpisů.

– Poslední revize: červen 2018